Univers des monnaies

Univers des monnaies

Monnaies Féodales

Double Tournois, etc...


Double tournois
Double tournois :

 

Double Tournois de 1640

Louis XIII

 

 


Louis XIII, Double tournoi
Louis XIII, Double tournoi :

Une monnaie bien usée

LOUIS XIII, de 1640, Type double tournoi